Category: Classic Rock

Woorden. Hemel. Groter (2006)

Posted on by Makazahn

Als je naar de hemel kijkt door een telescoop, dan ziet een bepaald stuk hemel er groter uit, dus wordt zijn helderheid over een groter oppervlak uitgesmeerd en lijkt minder.

If you look at the sky through a telescope, then a particular patch of sky looks bigger, so its brightness seems to be spread over a larger amount of sky and is lower. Hier komt een dik stuk hemel. All right, here comes a big slice of heaven.

Als je dat doet met een groot stuk hemel , dan vind je er honderden. Dit deed hij omdat hij zijn koninkrijk op aarde wilde vestigen en de mensheid God wilde doen verraden en aan hemzelf doen gehoorzamen.

Hij zag dat velen hem gehoorzaamden: de engelen, maar ook de mensen op aarde. De vogels en de dieren, de bomen, de bossen, de bergen, de rivieren en alle dingen op aarde waren aan de zorg van de mens toevertrouwd — dat wil zeggen aan Adam en Eva — terwijl Adam en Eva de aartsengel gehoorzaamden. Zo wenste de aartsengel Gods gezag dus te overtreffen en God te verraden.

Later leidde dit ertoe dat veel engelen God verraadden en daarna diverse onreine geesten werden. Is de ontwikkeling van de mensheid tot vandaag de dag niet door het verderf van de aartsengel veroorzaakt?

De mensheid is alleen geworden hoe ze vandaag is, omdat de aartsengel God heeft verraden en de mensheid heeft verdorven. Dit werk dat stap voor stap wordt uitgevoerd, is lang niet zo abstract en eenvoudig als de mens zich voorstelt. Satan heeft zijn verraad met reden begaan, maar de mens kan zoiets eenvoudigs niet begrijpen.

Waarom heeft God de hemel, de aarde en alle dingen geschapen, en ook Satan geschapen? Schiep Hij geen vijand door Satan te scheppen? God heeft niet daadwerkelijk een vijand geschapen; Hij heeft juist een engel geschapen en de engel verraadde Hem later.

Zijn status was zo hoog geworden dat hij God wilde verraden. Je zou kunnen zeggen dat dit toeval was, maar het was ook een onvermijdelijke ontwikkeling.

Het is hetzelfde als dat je onvermijdelijk op een dag zult sterven; er is al sprake van een zekere mate van ontwikkeling. Wist u niet dat de aartsengel u zou verraden? Kunt u niet van eeuwigheid naar eeuwigheid kijken? Kent u zijn natuur niet? Omdat u duidelijk wist dat hij u zou verraden, waarom heeft u hem dan aartsengel gemaakt? En ook al zou je het verraad negeren, dan heeft hij nog steeds zoveel engelen geleid en is naar de wereld van de stervelingen afgedaald om de mensheid te verderven.

Het is een oecumenische vertaling, waaraan de belangrijkste Nederlandse kerkgenootschappen hebben meegewerkt. De Naardense Bijbel betreft een vertaling uit van de gehele Bijbel door de Nederlandse predikant Pieter Oussoren. In november is een herziene versie — Naardense Bijbel — verschenen. De Naardense Bijbel blijft qua zinsbouw dicht bij de Hebreeuwse en Griekse bronteksten.

De in verschenen BasisBijbel is een Bijbel in eenvoudig Nederlands. De tekst is niet direct uit de grondtekst vertaald, maar gebaseerd op onder meer de Statenvertaling. De woordkeus is eenvoudig, woorden en zinnen zijn kort gehouden. In de digitale versie wordt toelichting gegeven, onder andere door middel van dwarsverwijzingen.

De BasisBijbel is geschreven door J. Kleyn, verscheen in als internetbijbel en werd in in druk gebracht door de ZakBijbelBond. Het copyright berust bij Stichting BasisBijbel.

De Bijbel in Gewone Taal is een geheel nieuwe vertaling van de Bijbel zonder de deuterocanonieke boeken , gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap.

Het is een vertaling die voor iedereen gemakkelijk te begrijpen is, in 'gewone taal' zoals mensen die dagelijks gebruiken: beperkte woordenschat, korte zinnen, met verduidelijkingen indien nodig. De Bijbel in Nederlandse streektalen begint met de emancipatie van het Fries in de negentiende eeuw. De eerste volledige vertaling van de Bijbel in het Fries is gemaakt door dr. Wumkes en E. Het Nieuwe Testament verscheen in en het Oude Testament in Onder leiding van de stichting Yntertsjerklike Kommisje foar de Nije Fryske bibeloersetting is begonnen aan een nieuwe vertaling.

Het werk eraan startte in en kwam gereed in De uitgave is uitgevoerd door het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting samen. In kwam de eerste druk uit. De meest recente uitgave is de derde, verbeterde druk uit Tegen het einde van de twintigste eeuw begon men de Bijbel ook in andere streektalen en dialecten te vertalen. Omdat deze talen het Standaardnederlands als cultuurtaal gebruiken was daar lang geen behoefte aan. Gewoonlijk gaat het slechts om enkele Bijbelboeken.

Sommige daarvan zijn door het Nederlands Bijbelgenootschap uitgegeven, andere werden elders gepubliceerd. Verscheidene dialecten van het Nedersaksisch hebben hun eigen edities.

Zo bestaat er een Groningse vertaling van de Bijbel waarmee in de tweede helft van de twintigste eeuw is aangevangen. Lichtelijk omstreden was het noemen van de naam God waar Nederlandse vertalingen gewoonlijk Heer e hebben. Anne van der Meiden plus nog een aantal andere personen. Op het voormalige Zuiderzee -eiland Urk wordt er een vertaling in het Urkers gemaakt.

Hier is nogal wat om te doen geweest omdat het Urkers de aanspreekvorm 'U' niet kent en daardoor God met Jie aangesproken zou worden, iets wat veel Urkers als blasfemisch opvatten. Er wordt ook gewerkt aan een Achterhoekse Bijbelvertaling. Gepubliceerd zijn inmiddels Prediker, het Hooglied en het Evangelie volgens Lucas. In is de stichting 'Stellingwerfs Eigen' een Bijbelvertaalproject begonnen in de streektaal van de Stellingwerven , het Stellingwerfs ; in werd de voltooide vertaling gepresenteerd: de Stellingwarver Biebel.

De tekst heeft het imprimatur nog niet ontvangen en is nog niet op de markt. Ook het Zeeuws kent Bijbelvertalingen, in het bijzonder de Psalmen, die door Wim Joosse vertaald werden vanuit de Statenbijbel. In november verscheen De torrie van Mattie , ook wel genoemd de Straatbijbel.

Zo vertelt Jezus een verhaal over de platenbaas van een raplabel en worden zijn discipelen de gang van Jezus genoemd. Deze uitgave baarde veel opzien en de eerste oplage van stuks was binnen 2 dagen uitverkocht. Behalve voor het behoud en de emancipatie van het dialect dienen dergelijke vertalingen vooral ook om de vanouds plechtstatig vertaalde Bijbeltekst dichter bij de gelovige te brengen.

Dit leidde vaak tot positieve reacties, maar zorgde bij orthodoxe richtingen ook voor kritiek: velen vonden het dialect niet waardig genoeg voor de Bijbel. Bijbelvertalingen worden vaak met een afkorting aangeduid, bijvoorbeeld Psalm NBV.

Onderstaand tabel geeft een overzicht van bekende vertalingen weer:. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Deel van een serie artikelen over het christendom Pijlers. Christelijke feesten. Christelijke theologie. Geschiedenis en tradities. Belangrijke personen. Media afspelen. De toevoeging religieus is hier essentieel, want zonder die toevoeging zou het een synoniem zijn van "conservatief". In de tijd van de Tachtigjarige Oorlog is het onwaarschijnlijk dat zowel de verwijzing naar het religieuze aspect als de verwijzing naar oude gebruiken in de betekenis meeklonken: Bergen op Zoom houdt u vroom , een geuzenlied uit die tijd, roept de inwoners van Bergen op Zoom op standvastig te zijn tegen de Spaanse Furie.

Deze Spaanse Furie stond in dienst van de oude gebruiken en in de kerk zitten terwijl soldaten stormlopen op de muren heeft ook niet veel zin. Categorie : Bijbelvertaling. Naamruimten Artikel Overleg.

Weergaven Lezen Bewerken Brontekst bewerken Geschiedenis. Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Donaties. Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permanente koppeling Paginagegevens Deze pagina citeren Wikidata-item. Wikimedia Commons. Deel van een serie artikelen over het christendom. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest van God zweefde over de wateren. De aarde was onherbergzaam en verlaten. Een watervloed bedekte haar en er heerste diepe duisternis.

De wind van God joeg over het water. Het zou vertrouwen moeten kunnen zijn, niet overgaan in geloven, want dat is al een stap te ver. Vanmorgen wilde ik zo graag uitgebreid de ochtendlucht kunnen inademen. Tot diep in mijn lijf.

En dan weer laten weggaan. Maar de lucht is zo vuil deze dagen. Als een spelbreker. De trein werkte wel mee. Het ligt waarschijnlijk aan die stroompost van de NMBS die eerder deze week uitbrandde, maar dat maakt niet uit.

Toen de trein aan de rand van Brussel kwam, ging het licht in de wagon op half. En zodra we Schaarbeek voorbij waren, ging het licht helemaal uit. Hoe wonderlijk. Je zag de treinen in het bijna verdwijnende duister en in de mist voorbij schuiven. Alsof alles fluisterde. Het was veel mooier dan alle zich opdringende kerstverlichting die je overal ziet. Achter sommige ramen naast het spoor werden reeds de eerste ochtendlijke werkgesprekken gehouden.

Achter andere zag ik mensen aan het ontbijt of zich omkledend. Misschien zal ik vanavond de gordijnen sluiten voor een heel kleine stille dans. Met mijn handen op mijn buik. Ze zeggen dat je in een schelp de zee kunt horen. Dat is waar. Maar je kunt hem ook voelen in je buik. Het is een kwestie van oefenen. Soms denk ik dat de seizoenen ons iets willen zeggen. En misschien is vandaag wel de beste dag om het te horen.

Zodra het gaat over de levensstijl of het consumptiepatroon van mensen mag er ineens niets meer gezegd worden. En vanuit moreel standpunt krijg ik het daar steeds moeilijker mee. Er zijn zeker groenen geweest die dachten dat je op een of andere manier moest opleggen hoe mensen zouden moeten leven. Iedereen zou dan op dezelfde manier leven. Brrr… Gevaarlijke onzin natuurlijk. Er is geen enkele reden waarom we de verworvenheden van de moderniteit zouden moeten opgeven.

Vrijheid en individualiteit zijn dus niet fout, integendeel. Het is enorm belangrijk dat mensen zelf in grote mate de regisseur kunnen zijn van hun eigen leven. Er zijn manieren om duurzaam te leven binnen de ecologische grenzen, en geen enkele is de juiste. Maar dat wil tegelijk ook zeggen dat je vanuit een rechtvaardigheidsstandpunt ook het debat moet kunnen voeren over manier die misschien in een aantal opzichten niet duurzaam is. Vrij je leven kunnen invullen betekent niet dat er geen enkele beperking zou mogen bestaan op hoe je dat leven invult.

Er bestaat niet iets als een onvervreemdbaar en universeel recht om je niets aan te hoeven trekken van de impact van wat je doet op de anderen en op de planeet.

Vanuit een moreel standpunt is het onverantwoord er impliciet vanuit te gaan dat enkel twee of drie generaties zouden kunnen genieten van een model van welvaart dat niet uitbreidbaar is naar iedereen.

Een recht kan er pas zijn als het universaliseerbaar is naar alle mensen die nu leven en die nog zullen leven. En eigenlijk weet iedereen dat wel. Dat is dus moreel niet aanvaardbaar.

Nu kiezen voor een energievorm zoals kernenergie die het leven nog gedurende duizenden jaren belast, is moreel niet verdedigbaar. Een moreel verantwoordelijke houding bestaat erin dat we de aarde ongeschonden en heel doorgeven aan onze kinderen. Als het gaat over dingen als de klimaatverandering, die een enorme uitdaging betekent voor een rechtvaardige ontwikkeling, dan moet je consequent zijn.

Je kunt niet ontkennen dat onze concrete manier van leven mee verantwoordelijk is voor een ecologisch onrechtvaardige situatie. Er is enorme ecologische winst te maken in een verandering van ons productie- en consumptiepatroon. En als we intellectueel eerlijk zijn, dan weten we dat dat niet zal lukken door enkel maar filters te plaatsen en schone technologie te installeren. Omdat sommige zaken extreem gevoelig liggen, en een hoge symbolische waarde hebben, zijn ze nog niet minder relevant.

Ik begrijp volkomen dat het heel erg gevoelig ligt om over b. En dan kunnen we het niet oplossen met enkel maar schone technologie, ook niet als die door een sterke overheid wordt opgelegd, en als de bedrijven daar maximaal in participeren. Op een of andere manier zal het totaal aantal autoverplaatsingen dat we met zijn allen samen maken moeten dalen, er is geen andere weg denkbaar. Hoe je dat doet, en hoe je dat organiseert, daarover kunnen nog eindeloos veel mogelijkheden bestaan.

Op den duur zijn we zo bang voor elke vorm van moralisering dat we geen morele vragen meer durven stellen, en dat kan ertoe leiden dat we immoreel worden. Als welvaart alleen betekent steeds meer consumeren, steeds meer energie verbruiken, steeds meer grondstoffen verbruiken, dan is dat immoreel.

Het is immers een vorm van welvaart die nooit aan iedereen kan gegarandeerd worden. Mijn individuele vrijheid leidt dan rechtstreeks tot minder vrijheid voor een ander. Je kunt het ingewikkelder omschrijven, maar daar komt het op neer.

Een leven binnen de ecologische grenzen kan zo ongelooflijk rijk, uitdagend, opwindend en warm zijn. Dat je dingen koopt en gebruikt die geen onrecht veroorzaken geeft toch een goed gevoel, of niet soms. Dat je weet dat jouw kinderen nog zuivere lucht en gezonde bomen zullen hebben, maakt je toch gelukkig. Misschien wel veel gelukkiger dan de permanente staat van gejaagdheid waartoe de consumptiemaatschappij ons aanzet.

Dat permanent najagen van steeds meer leidt tot stress en depressies, tot afgunst en tot grotere tweedeling tussen rijk en arm. Het moet toch mogelijk zijn op moreel verantwoorde wijze in het leven te staan. Het geluk dat je daarin kunt vinden zal zeker groter zijn dan de onvrede die zovelen vandaag voelen.

Labels: ecologie. Het leven is een reeks onderbrekingen van de echt belangrijke dingen. Dat is een manier om naar de dingen te kijken. Soms voelt het ook als een soort permanent falen. Een zeer beperkte bloemlezing. Te weinig tijd of kansen hebben om met je naasten te zijn.

De verhalen die moeten verteld worden, worden nooit helemaal verteld. Je zou ze willen horen, rustig, en allemaal tot het einde. Maar het lukt niet. Je zou bij die vriendin willen zijn wiens schoonzus plots gestorven is. Maar het lukt niet, en als je dan kunt bellen is ze steeds niet thuis. Je zou elke avond rustig willen kunnen bellen naar iedereen. Al was het maar omdat er nog enkele dagen zijn om je goede voornemens voor alsnog te halen.

Maar ofwel moet je steeds weg, ofwel wil je even alleen maar niets. Op het werk zou je graag zoveel. Je zou eindelijk eens een dag willen kunnen doorwerken. Om het te kunnen heb je ook de tijd en een leeg hoofd annex bureau nodig. Maar de hele tijd ben je alleen maar bezig met kun-je-dit-nog-even-doen-klusjes. Het enige gevoel dat je daaraan overhoudt is er een van heb-ik-nu-eigenlijk-wel-iets-gedaan-vandaag. Je ziet de week voorbij gaan.

En al die dingen die je wilde afwerken voor de kerstvakantie dreigen steeds meer in die kerstvakantie terecht te gaan komen. Je moet naar een internetbedrijf bellen om iets te regelen. Diegene die het je gevraagd heeft, zegt dat het poepsimpel is: gewoon je contactgegevens per telefoon doorgeven, dat is alles. Je voelt je al preventief dom.

Van wat er op die site staat, begrijp je werkelijk niets. En dan bellen. De mevrouw legt het meteen uit. Nee hoor, via de telefoon gaat dat niet. Je moet een formulier invullen en dat faxen. Ze heeft het nu even niet bij de hand. Maar je kunt het altijd downloaden van die site. Maar goed. Ingevuld en doorgefaxt. En dan maar hopen dat er niet binnen de vijf minuten zal worden teruggebeld door diezelfde mevrouw die zal zeggen dat alles verkeerd ingevuld is… Je gaat naar een voorstelling.

Door allerlei toestanden zit je daar alleen, terwijl je twee kaarten hebt. Waarom dan toch die twee kaarten meenemen? Zit dat dan beter? Had je toch niet wat meer moeite kunnen doen om nog iemand te zoeken om mee te gaan?

Je zit in de trein. Lekker de krant te lezen. Rustig nadenken over alle belangrijke wereldproblemen. En dan hoor je achter je twee mensen die heel uitvoerig ingaan op alle films van de Japanse regisseur Kurosawa. Wanneer hebben die mensen al die dingen gezien? Hoe doen ze dat?

De studiedag begint om tien uur. En voordien zou er nog heel wat moeten gebeuren. Opstaan en douchen. De was naar het wassalon brengen. Daarna weekendboodschappen doen. Nog even op zoek naar een kurkentrekker want bij die vergadering die avond willen de mensen wijn drinken.

Nog snel even proberen die CD te vinden die je zou willen geven aan die nieuwe ouders, nadat de CD die je eerder kocht al in hun bezit bleek. Ook nog even melk kopen, want op die vergadering willen mensen misschien ook koffie drinken. Terwijl je in de buurtwinkel staat, bedenk je dat die man aan de andere kant zich wel zal afvragen waarom je daar niet meer in de winkel komt. En je koopt toch maar iets meer.

En je moet ook nog boterhammetjes maken, want die broodjes, dat is maar niks. En de batterijen van je digitale camera zijn ook nog niet helemaal opgeladen. Je ziet op de televisie dat je in je gsm een ICE-nummer zou moeten programmeren. Maar hoe moet dat dan?

Als je naast alle andere nummers ook een ICE 1 programmeert, zal de gsm het nummer van die persoon niet meer onmiddellijk benoemen met de bijpassende naam, want het nummer zit er ondertussen tweemaal in.

En je wilt toch niet dat die persoon vanaf nu alleen ICE 1 zou heten. Gelukkig blijkt dat je collega met hetzelfde probleem zit… Die avond krijg je bezoek. Dus nog snel in een noodtempo gaan opruimen en poetsen in het huis. Terwijl je bezig bent, denk je aan die plekken waar je onlangs op bezoek was en waar het nog rommeliger was.

Maar evenzeer besef je met elk plekje dat je doet, dat er nog 99 andere zullen overblijven die je niet kunt doen. Hoe doen al die anderen waarschijnlijk normale mensen dat? Gelukkig is het licht buiten zo mooi en lachen de kinderen die net voorbij fietsen naar mij. Tijd voor een nieuwe schitterende week. Betrapt op grootvader. Dat overkwam me gisteren.

Ze neemt je mee in haar universum waar woorden en beelden en allerlei dingen die niet gezegd worden door elkaar lopen. Nooit met grote boodschappen, nooit rechtlijnig. Laverend tussen verwonderd, soms een beetje wrang, en vaak grappig met een beetje achterdocht.

Zonder grens tussen de ruimte van kind en volwassene. Met mooie zoektochten naar woorden, zoals de zin-zin-situatie of het erotisch gehalte van de selder. En ineens zag ik mijn handen, en ik zag mijn grootvader.

Als kind zag ik hem vaak met ineengevouwen handen met daar bovenop de ene duim die over de andere duim heen en weer ging.

Dat beeld fascineerde me om een of andere reden. Ik zag het ook bij andere oude mannen. En ik vroeg me af waar dat gebaar vandaan kwam, hoe dat begonnen was en wat de betekenis zou kunnen zijn. Het leek me een gebaar van mannen die na een lang leven van hard werken met die handen niet direct wisten wat zeggen.

En dan maar wachtten. Op iets. Of gewoon zo de tijd lieten voorbij gaan. Handen van oude mannen zijn mooi. In rusttoestand lijken ze soms een beetje in de weg te zitten.

Mijn grootvader. In de laatste weken voor hij stierf werden zijn handen koud. Ze leken willoos. Gingen al een beetje eerder weg dan de rest van zijn lichaam. En gisteren zag ik ineens mijn duimen. Hoe ze bewogen, heen en weer. Elkaar zoekend. Mijn handen zijn nog jonger. En niet getekend door arbeid met hout. En toch. Ik voelde me betrapt op grootvader. Gepost door Jan Mertens op 2 opmerkingen:. Er zijn altijd mensen die zeer goed zijn in het gebruiken van allerlei uitdrukkingen of gezegden.

Het doet me een beetje denken aan oude schoolmeesters en de taalboeken die we in de lagere school kregen. Van die boeken herinner ik me nog dat ze van een soort glanzend papier waren, dat ze een lichtjes streng lettertype hadden, en ook dat ze een bepaalde schoolboekengeur hadden.

Toen Jezus kwam, verrichtte Hij vele wonderen, genas Hij de zieken en wierp Hij demonen uit. Hij deed eveneens het verlossingswerk van de kruisiging. Mensen houden er daardoor het denkbeeld op na dat God zo moet zijn. Want toen Jezus kwam, deed Hij niet het werk om het hart van de mens te ontdoen van het beeld van de vage God; toen Hij kwam, werd Hij gekruisigd, genas Hij de zieken en wierp Hij demonen uit.

Bovendien verspreidde Hij het evangelie van het koninkrijk van de hemel. Door Zijn feitelijke woorden en feitelijke werk, Zijn reizen door alle landen en het uitzonderlijk echte en normale werk dat Hij doet onder de mensen, leert Hij de mens de realiteit van God kennen en ontdoet hij het hart van de mens van de plaats van de vage God.

In een ander opzicht gebruikt God de door Zijn vlees gesproken woorden om de mens compleet te maken en om alle dingen tot stand te brengen.

Dit is het werk dat God tot stand zal brengen in de laatste dagen. Wat jullie moeten weten: 1. Gods werk is niet bovennatuurlijk en jullie moeten er geen opvattingen over koesteren. Jullie moeten het voornaamste werk begrijpen dat de vleesgeworden God deze keer is komen doen. Hij is niet gekomen om de zieken te genezen, demonen uit te werpen of wonderen te verrichten.

Hij is ook niet gekomen om het evangelie van bekering te verspreiden of de mens verlossing te schenken. Jezus heeft dit werk namelijk al gedaan en God doet hetzelfde werk niet nog een keer. God is nu gekomen om een einde te maken aan het Tijdperk van Genade en om alle praktijken van het Tijdperk van Genade uit te bannen.

Den Bybel met groter neersticheyt ghecorrigeert (Liesveltbijbel ) () – anoniem Liesveltbijbel Vorige Volgende ¶ Dauid looft den HERE met een liet, om dat hi hem van Sauls handen en de vande n anderen sijnder vyanden hande n verlost hadde.

9 Replies to “Woorden. Hemel. Groter (2006)”

  1. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
  2. Dat waren jouw woorden die mij dit deden geloven; jij beloofde mij meer zelfliefde, jij beloofde mij meer voldoening en iets om naar te streven, jij beloofde mij een plek waar ik bij kon horen. Als ik mij maar onvoorwaardelijk aan jou alleen zou wijden.. Het zou oneerlijk zijn van mezelf om achterwege te laten hoe oprecht mijn liefde voor jou.
  3. met de woorden: “Neem en eet hiervan, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gebroken wordt.” Toen nam Hij ook de beker, dankte U, en reikte hun de beker aan met de woorden: “Drinkt allen hiervan want dit is de beker van het nieuwe Verbond, bezegeld met mijn Bloed, dat voor U en voor allen vergoten wordt.
  4. Den Bybel met groter neersticheyt ghecorrigeert (Liesveltbijbel ) () – anoniem Liesveltbijbel Vorige Volgende ¶ Hoe Iesus spijsde vijf duysent mannen, met vijf ghersten brooden en de twee visschen, en de hoe si hem Coninck wouden maken, ende vloot van daer, en de hoe si gheschandalizeert werden in sijn woorden en de ghingen va n hem.
  5. Wereld in woorden schildert op een ongemeen boeiende wijze het tijdperk van de veertiende eeuw en is een vervolg op het bejubelde Stemmen op schrift (deel Ia, ) van dezelfde auteur, de literaire geschiedenis van het begin tot en met de dertiende eeuw.
  6. Woorden en Beelden Filosofie en de waan van de dag. Start Glossen Weblog Boeken Denkwerk. Filosofie Kennis Normatieve rationaliteit Waarden in de praktijk. The Australia Institute, Discussion Paper Number 90, October , 62 blzn.; ISSN (vii) Summary (1) Introduction.
  7. Eén spreekwoord bevat `hemel verdienen` zich een stoel in de hemel verdienen (=zich door een goed werk onderscheiden) GROTER (5) raakt (5)  Over ons. halfcelltitegodfeperarinlelasag.xyzinfo is een gratis online woordenboek voor de Nederlandse taal. Ook op deze website.
  8. door te zorgen voor een hemel op aarde voor allen die Hij liefheeft. Dan zullen wij samen kunnen zingen: Heilig de Heer, God en schepper van deze wereld, en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft, in wie Hij welbehagen schept. Amen. Openingsgebed 1. God, groter dan ons hart, het is uw liefde die ons nu samen brengt. Het zijn uw woorden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *