Category: Rock

PSALM 98 vers 1 en 4 - Mannenkoor Der Gereformeerde Gemeente ;Groot Rotterdam; - Opent Uwen Mond (Vinyl, LP)

Posted on by Dagore

De voorganger is ds. Zijn rechterhand vol sterkt en ere, zijn heilig arm, wrocht heil na leed. Dat heil. Psalmen en geestelijke liederen kunnen. Zing met ons mee uit alle macht, zing met ons mee te middernacht; al zien wij nog de morgen niet, wij zingen toch dit vrolijk lied! Hier straalt, nog voor de zon opgaat, het licht dat nimmer. Dekker Organist: dhr. Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem.

Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten. Welkom in onze slotdienst Voorganger is ds. Orde voor de afscheidsdienst van Arie de Bruin Geboren: 26 december Overleden: 21 april Op maandag 28 april in de Maranathakerk te Lunteren Voorganger : Ds.

Groeneveld Organist : Mw. Themadienst kerk en school Zondag 29 januari Voorganger: ds. Dankdag Alles geef ik U! Voorganger: T.

Beekman - Koster: Bouwman Orgel: Mw. Warno Ruting Welkom! Dunsbergen Mededelingen namens de kerkenraad Voorzang: Gezang 1, 3. Samenzang: Geest van hierboven Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door Uw kracht!

Hemelse Vrede,. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst. Psalm 42 voorganger: ds. Welkom in deze dienst Voorganger is kand. Jan Minnema Ouderling. Everaarts Leid mij, Heer, o machtig Heiland door dit leven aan uw hand. Bavokerk k Sla d ogen naar t gebergte heen vanwaar ik dag en nacht des.

Schut Organist: Bert Gelderman M. Interkerkelijk Gemengd Koor t Harde o. NVA Chr. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! Voorganger: ds. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist. Mannenkoor Jubilate Deo Gelegenheidsconcert , afscheid dirigent Wim. Ik wil. Halleluja 8x Ben je groot. Pinksterzangdienst Hervormde Gemeente Putten D. Liturgie zondag 30 december Avonddienst Andreaskerk Putten Voorganger ds. Zo gij Zijn stem dan heden hoort samen zingen in Het Mosterdzaadje te Gortel Samen zingen Het is goed om op een avond als deze bij elkaar te zijn om te zingen.

Psalmen en geestelijke liederen kunnen immers. Dies vertelt men in ons land, Al de wond ren Uwer hand. Pinksterfeest Zondag 4 juni Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer.

Laat ook van die milde regen, dropp len vallen. Buig nu voor Hem en aanbid Hem. Liturgie voor zondagochtend 30 oktober Psalm 1 en 2 NB 1. Zingt een nieuw lied voor God den Here, want Hij bracht wonderen tot stand. Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand.

Samenzang na de dienst Datum: 29 juni Plaats: Schildkerk 1 Alle roem is uitgesloten Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheen, heb ik van mijn God genoten, k roem in vrije gunst alleen. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -. GK gezang 1,. Liturgie voor de afscheidsdienst van ds. Kronenburg Zondag 30 december Aanvang: Kronenburg M. Johannes de Heer dienst 5 november om Voorganger: Ds.

Arendsen Koster: H. Bruggeman 2 Mededelingen. Liturgie 9 april Morgendienst Psalm 1. Gaat tot Zijn. Vrijdag 16 maart in Elim, t Harde Samenzang: Psalm 1 en.

Zondag 3 januari Welkom in De Regenboog! Verbreidt van oord tot oord samen zingen in Het Mosterdzaadje te Gortel Samen zingen Het is goed om op een avond als deze bij elkaar te zijn om te zingen. Liturgie voor de dienst op biddag met de leerlingen van de Hervormde basisscholen op woensdag 14 maart om Vertel het maar!

Blom Organist: Roelof. Uw lof te zingen is mijn lust. Ik heb dat nagezocht, maar ik heb dit niet zo precies kunnen vinden. Wel is het volgende waar: palmbomen kunnen door allerlei oorzaken beschadigd raken.

Zij groeien bij de woestijn en daar kunnen hun wortels beschadigd raken door stenen, er gaan zandstormen overheen, of zij worden beschadigd door de dieren die in de woestijn leven.

Maar ondanks dat alles groeit de palmboom toch; misschien niet zo snel, maar hij groeit wel! Matthew Henry zegt het ook in zijn commentaar: het zijn bomen waarvan gezegd wordt: hoe meer hij naar beneden gedrukt wordt, hoe meer hij groeit. En dat is ook waar voor de Kerk van God. Ik zal een voorbeeld geven wat onze jongens en meisjes ook wel kennen. De farao en zijn knechten probeerden het volk eronder te krijgen door dwangarbeid, omdat zij bang waren dat het te talrijk zou worden.

Er was zelfs een bevel in Egypte dat alle jongetjes in de Nijl gegooid moesten worden, voor de krokodillen. Maar hoe zij ook probeerden het volk eronder te krijgen, het lukte niet, het volk nam in aantal toe, want God stond achter hen, Hij zorgde voor hen. Wat een prachtig beeld voor de Kerk van God! Want ook zij zal in het leven veel zorgen kennen en door veel moeite moeten gaan. Daar is God in Zijn soevereiniteit vrij in. Tegenslagen zijn toch het deel van de Kerk van God.

Maar juist hen die Hij als Zijn kinderen aanneemt, die tuchtigt Hij. Dat wordt hen geleerd op de oefenschool van Christus. Dat geldt ook in het dagelijks leven, ouders. Als kinderen altijd maar gelijk krijgen, worden het straks ongenietbare mensen. Nee, er is een strakke hand nodig. Welnu, zo leert God het Zijn Kerk op aarde ook in Zijn vrijmacht en soevereiniteit.

Ware genade wordt altijd gekenmerkt door onderhoudende en versterkende genade. Wat betekent dat nu? Wel, die onderhoudende en versterkende genade geeft altijd weer stof tot spreken over Gods goedheid.

Zeer diep zijn Uw gedachten. En met vers 9: Maar Gij zijt de Allerhoogste, in eeuwigheid de Heere. Dan mag dat volk spreken van Gods goedheid, Zijn trouw en hulp: God, Die helpt in nood, is in Sion groot.

Zij spreken dan van de vertroostingen in hun ziel en de troost die hun hart mag ontvangen door de bediening van Christus. Want die palm groeit! Ook in de hitte en in de dorheid draagt hij een kroon van groene bladeren. En als die storm voorbij is, staat de boom weer recht overeind. Zo is het ook met de Kerk van God. Nee, dat is geen verdienste van de Kerk zelf, van de mens, maar dat is de kracht van de Heere.

Hij zorgt ervoor dat zij uit de benauwdheid, uit de dagen van droefheid en strijd toch weer het hoofd mogen opheffen. Dan mogen zij weer van de Heere zingen, zoals ook de palmboom weer zijn vruchten mocht voortbrengen: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?

Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zo komen wij op een vierde punt dat in deze vergelijking te vinden is:. Het nut van de palm- en cederboom. Denk bijvoorbeeld ook aan de geschiedenis van palmzondag, die wij allemaal wel kennen. Als onze Heere op Palmpasen op een ezel de stad Jeruzalem binnenrijdt, dan halen de mensen palmtakken van de bomen en leggen die op de weg als tekenen van vreugde en blijdschap.

Zo ook met het Loofhuttenfeest, dan worden de takken ook gebruikt als teken van vrede en blijdschap in de Heere. De palmboom was zo van grote betekenis. Een heel speciale betekenis had de palmboom in de woestijn, waar hij te vinden was bij oases. U denkt misschien dat een woestijn alleen maar zand is, maar dat is niet zo. Een woestijn is wel dor en droog en er zijn inderdaad zandwoestijnen, maar zij kunnen ook bestaan uit hete rotsen. Daar kon de dorst gelest worden, daar mochten de hete en vermoeide voeten gewassen worden, daar konden zij zitten in de schaduw van de palmbomen.

Denk aan de grote oase van Elim met zijn zeventig palmbomen en twaalf waterbronnen; een plek van rust, ook voor de Kerk. Als zij vermoeid is, mag zij tot rust komen en nieuwe krachten opdoen. Er zijn tijden van strijd, ja, van veel strijd, maar dat is niet altijd zo. God geeft ook ogenblikken van rust. Dan mag Zijn Kerk neerzitten onder de palmbomen, daar waar het groen is. Dan mag de vermoeide ziel tot rust komen, en drinken uit de fonteinen des levens.

Daar, waar de Heere zegt: Komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk Jes. Zij mag daar zitten en delen in de zoetheid van de genade bij Christus Die de Levensbron voor Zijn Kerk is. Want Hij is het toch, Die de Fontein des levens is.

Hij is het Brood des levens, Dat uit de hemel is nedergedaald, opdat een ieder die daarvan eet niet zal sterven, maar in eeuwigheid zal leven. Een andere plaats die bekend was om zijn palmbomen is Jericho.

Die stad wordt ook wel de Palmstad genoemd. Er groeiden daar veel palmbomen en het was dan ook aangenaam om daar te zitten. Dat is nog steeds zo — misschien bent u wel eens in Jericho geweest, dan herkent u dit vast wel.

Zo zijn ook de palmbomen een beeld voor de Kerk, dat zij bij tijd en wijle wel eens de troost van de Heere mag krijgen. God bemoedigt hen door de kracht van Zijn Woord, zij mogen voortgaan door de hulp van de Heere.

Christus Zelf heeft ons tijdens Zijn omwandeling op aarde laten zien hoe belangrijk dit is. Hij wijst er meermalen op dat in de Schriften van Hem gesproken is. Je bent van jongs af aan onderwezen in de heilige Schriften die je wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. En de vruchten werden zichtbaar: velen van hen kwamen tot het geloof, ook veel van de aanzienlijke vrouwen en mannen van de stad.

Ik hoop dat over u hetzelfde gezegd mag worden als van de mensen van Berea. Gods Woord is tenslotte toch de lamp voor onze voet en het licht op ons pad.

Ik denk ook aan het sacrament van het Heilig Avondmaal, ook dat zijn zoete tijden, als de Kerk daar mag zitten in rust en vrede. Ook dan mag zij bemoedigd worden om voort te gaan in de strijd van het leven. Zo zijn de palmen, vanwege het nut dat zij hebben, gezegend. En dat is dan het punt van vergelijking, want er staat: de rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opwassen als een ceder. Want juist de rechtvaardige, de ware vrome, kan op de weg naar de eeuwigheid zijn medereizigers ten dienst zijn.

Ligt dan al ons wel en wee, ons doen en laten al van eeuwigheid vast? Ook hier geldt het woord van Noordman en Van Ruler: God neemt Zijn eeuwige besluiten op het allerlaatste ogenblik. Wat Psalm zegt over onszelf. Met Psalm loven wij de Heer Die ons leven altijd en overal omgeeft, van begin tot einde. We worden vervuld van ontzag door Zijn geheim: wij begrijpen Hem niet - Hij begrijpt ons volkomen. Het is ondenkbaar om te ontsnappen aan Zijn aandacht. We blijven kinderen die zonder die aandacht in zeven sloten tegelijk lopen.

Vanuit het diepe ontzag voor God komt een dubbel gebed voort: a. De dichter identificeert zich hier helemaal met Gods zaak: Zou ik niet haten wie U haten? Ik haat hen met een volkomen haat. Wij zijn geneigd om haat onchristelijk te vinden. Maar als we naar het gebod van Christus God liefhebben met ons hele hart en onze naaste als onszelf, staan we vierkant tegenover mensen die God en mensen opzettelijk beschadigen.

Vers Ook wijzelf vallen onder Gods oordeel. Ook wij zelf kunnen een verkeerde weg gaan, zonder dat andere mensen het merken en zelfs zonder dat we het zelf in de gaten hebben. Onze redding is dan dat de Heer ons leidt op de eeuwige weg: daarbij kunnen we denken aan de aloude, beproefde weg, dus: de weg des Heren uit Psalm , de Heer is de eeuwige God, Psalm 2 - afgoden zijn bij Hem vergeleken nieuwe goden, Deuteronomium Psalm in de liturgie.

Vanouds is Psalm de aanvangs-Psalm van de Paasmorgendienst Dienstboek pagina De beweging in Psalm Het antwoord is redelijk eenduidig: in rouw- en trouwdiensten. Maar het is niet eenvoudig om die ene gemoedstoestand van een psalm ook algemeen te laten gelden voor een hele gemeente die op zondag is samengekomen. Toch ziet hij mogelijkheden. Een psalm is namelijk een devotionele tekst die direct betrekking heeft op het geloofsleven. Een preek is eveneens een geloofstekst.

Het gaat niet zomaar om een literaire of historische uitleg van een Bijbelgedeelte. Een preek is vooral een spirituele tekst, gericht op de voortgang van het geestelijk leven. Een dichter is in gesprek met zichzelf, met vijanden, met medegelovigen en vooral met God. Ook hier liggen overeenkomsten met de preek. De Amerikaanse homileet Thomas Long geeft daarvoor vier handvatten. Je kunt als prediker bijvoorbeeld het communicatieve proces in Psalm 27 volgen: eerst geloofsvertrouwen, dan het gebed om Gods blijvende aanwezigheid.

Een andere mogelijkheid is dat je let op centrale beelden: het schuilen onder het dak van God, of het verlaten zijn door vader en moeder. Is er sprake van extase, doodsnood, verlangen, verwijt? Zo kun je in het hart van de psalm komen. De laatste mogelijkheid is je af te vragen welk theologisch getuigenis er in de psalm klinkt.

Maar achter de tekst bevindt zich wel een wereld waar de tekst van getuigt. Toen de Tweede Wereldoorlog in mei ten einde kwam, was er nog geen vast stramien om de doden te herdenken. Hoe moest er bijvoorbeeld worden stilgestaan bij omgekomen predikanten? Van Klinken zien hoe de psalmen in deze serie worden gebruikt. De gereformeerde ds. Kuipers was bijvoorbeeld in de laatste dagen van de oorlog verdwenen. Tijdens de rouwdienst op zondag 17 juni in het Friese Wanswerd klonk de boodschap dat het leed aanvaard moest worden.

Het eerste gedeelte gaat over het raadsel van de goddelozen, terwijl Psalm 39 een bede om berusting is, volgens dr. Van Klinken. De doopsgezinde predikant Albert Keuter kwam in maart om in Bergen-Belsen. Als voorbeeld noemt hij de uitvaartdienst voor de gereformeerde ds. Belangrijk voor de protestantse theologie is dat dit offer niet door de mens wordt gebracht, zelfs niet door wie als verzetsman voor het vuurpeloton staat.

Alles draait uiteindelijk om God en om de verzoening in Christus. De psalmen vormden in de Tweede Wereldoorlog voor menigeen een bron van kracht. Ze werden ook veelvuldig aangehaald toen de doden herdacht moesten worden. Hoe dat gebeurde, verschilde per kerkelijke richting.

Die Here red die hulpelose Vir die koorleier: op die wysie van &#;By die dood van die seun&#;. 'n Psalm van Dawid. Met my hele hart wil ek U prys, Here,wil ek van u magtige reddingsdade vert.

9 Replies to “PSALM 98 vers 1 en 4 - Mannenkoor Der Gereformeerde Gemeente ;Groot Rotterdam; - Opent Uwen Mond (Vinyl, LP)”

  1. Majesteit van Gods Koninkrijk. 1 De Ps. HEERE regeert, de aarde verheuge zich; dat veel eilanden zich verblijden. 2 Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Zijns troons.. 3 Een vuur gaat voor Zijn aangezicht heen, en het steekt Zijn wederpartijen rondom aan brand.. 4 Openb. Zijn bliksemen verlichten de wereld; Ps. het.
  2. Als voorbeeld noemt hij de uitvaartdienst voor de gereformeerde ds. W. H. van der Vegt uit Goes. Eerst klonken vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus, waarna Psalm („Dan ga ik.
  3. Jan 03,  · Psalm 98 (berijming ) Vers 1: Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, Dien groten God, Die wondren deed. Zijn rechterhand, vol sterkt' en .
  4. Het tempelkoor in Jeruzalem en de christelijke gemeente, Psalm 98 zingend, zien uit óver de grenzen van ons bestaan en onze wereld naar Gods toekomst. a) Psalm 98 roept ons op een nieuw lied te zingen (vgl. Psalm ; ; ; ; ; Jesaja ; Openbaring en ).
  5. 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Gitthith.. 2 O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. 3 Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, om Uwer tegenpartijen wil, om den vijand en wraakgierige te doen ophouden.. 4 Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de.
  6. 1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. .
  7. Wel, die onderhoudende en versterkende genade geeft altijd weer stof tot spreken over Gods goedheid. Die geeft stof om met vers 6 te belijden Wie God is: O Heere, hoe groot zijn Uw werken! Zeer diep zijn Uw gedachten. En met vers 9: Maar Gij zijt de Allerhoogste, in eeuwigheid de Heere.
  8. Noten: [1] In de maand april hoop ik in De Bazuin – het landelijk kerkblad van De Gereformeerde Kerken – Psalm kort toe te lichten in de rubriek ‘Psalm van de Week’. Dit stuk is het resultaat van enige voorstudie. Zie hierover ook: Ds. P. Mulder, “Waar komt het heil vandaan?”. In: Daniël – blad van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten – jg. 60 nr 1 (6 januari
  9. 3 Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw. voor het huis van Israël; alle einden der aarde hebben gezien. het heil van onze God. 4 Juich voor de HEERE, heel de aarde, breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen. 5 Zing psalmen voor de HEERE met de harp, met de harp en met luid psalmgezang, 6 met trompetten en bazuingeschal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *